ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CUSTOM COATINGS BENELUX B.V. ®. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63592894

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Custom Coatings (opdrachtnemer) handelend onder de naam Custom Coatings Benelux B.V, (statutair gevestigd te 2909 LK Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 301-320) en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Custom Coatings voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Custom Coatings en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zover zij deel uitmaken van de voorwaarden van Custom Coatings.

4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes


1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Custom Coatings gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Custom Coatings is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3. Custom Coatings kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Levertijden in offertes van Custom Coatings zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Custom Coatings daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Custom Coatings anders aangeeft.

6. Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten, vervoerskosten, verpakkingskosten en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Custom Coatings niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Betaling

1. Op opdrachten van consumenten dient een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag exclusief BTW te worden voldaan. Betaling van het factuurbedrag (minus aanbetaling) dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen.

2. Indien de betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente aan Custom Coatings verschuldigd, berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. In geval van beslag, liquidatie, faillissement, surseance van betaling of WSNP van opdrachtgever zijn de vorderingen van Custom Coatings op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- voor consumenten en € 150,- voor bedrijven, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Custom Coatings zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Custom Coatings het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever Custom Coatings derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door Custom Coatings dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het object heeft afgehaald, kan Custom Coatings een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

5. Custom Coatings is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op de auto indien en voor zolang de opdrachtgever de kosten van de aan de auto verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door Custom Coatings voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden betreft, tenzij de opdrachtgever voor de kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal Custom Coatings de opdrachtgever desgevraagd hierover tevoren inlichten.

3. Custom Coatings zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Custom Coatings kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Onderzoek en reclamatie


1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het object haar ter beschikking is gesteld.

2. Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking en voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Custom Coatings te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Custom Coatings vervalt. Reclamatie vervalt op het moment dat opdrachtgever de werkzaamheden aan het object heeft goedgekeurd en het object terug geleverd heeft gekregen doch voordat het object de werkplaats verlaat.

3. De opdrachtgever dient Custom Coatings in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Custom Coatings gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Custom Coatings zorgdragen voor de herstelwerkzaamheden.
Bij reclamatie blijft opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van de factuur.

Artikel 7. Aansprakelijkheid


1. Indien Custom Coatings aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Custom Coatings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Custom Coatings is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie/gegevens.

3. Indien Custom Coatings aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Custom Coatings beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Custom Coatings is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Custom Coatings is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de prestatie van Custom Coatings aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Custom Coatings toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Custom Coatings is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de ruimste zin van het woord. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende autoverzekering.

7. Custom Coatings is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever dan wel derden die zich in of aan het object bevinden en die Custom Coatings uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt eveneens begrepen inventaris, schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

8. Custom Coatings is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het object als gevolg van de door Custom Coatings uitgevoerde werkzaamheden indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Custom Coatings of zijn (leidinggevende) ondergeschikten.

Artikel 8. Overmacht

1. Custom Coatings is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Custom Coatings geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Custom Coatings niet in staat is zijn verplichtingen na te komen werkstakingen in het bedrijf van Custom Coatings worden daaronder begrepen.

3. Custom Coatings heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Custom Coatings zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Custom Coatings kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

5. Voor zoveel Custom Coatings ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Custom Coatings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Vervangen onderdelen

1. Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen, dan dient de opdrachtgever direct na de oplevering dan wel aflevering van het object de vervangen onderdelen en of materialen in ontvangst te nemen en worden de vervangen onderdelen en of materialen doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 10. Reclame en promotie

1. De opdrachtgever geeft met het verlenen van de opdracht Custom Coatings toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van Custom Coatings. Het kenteken zal -indien gewenst door de opdrachtgever- worden afgeschermd. De opdrachtgever geeft dit bij de opdrachtbevestiging aan.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1. Custom Coatings is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever van toepassing is verklaard, de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever haar bedrijf verkoopt.

2. Indien Custom Coatings overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3. Indien Custom Coatings ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de vordering van Custom Coatings op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en eventuele bijkomende kosten aan Custom Coatings te vergoeden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen


1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Custom Coatings, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 


Terug